Mediclaudo tuo turvallisuutta ja tehokkuutta sairaaloiden lääkejakeluun

Sijoita Mediclaudoon

Mediclaudo kasvaa ja kansainvälistyy. Tule mukaan rakentamaan lääkejakelun tulevaisuutta!​

Status

Rahoituskierros

TAVOITTEET 12 - 18 KK

1. Mediclaudo-ratkaisun kehittäminen proof of concept -vaiheeseen yhdessä asiakkaiden kanssa

2. Ohjelmiston kehittäminen potilaalle ja potilaan omaisille lääkejakelun seuraamiseen

3. Lääkinnällisten laitteiden CE-merkin kehittäminen

4. Liiketoimintamallin suunnittelu ja kehittäminen

5. Kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelu

6. Tiimin rakentaminen ja rekrytoinnit

Mediclaudo Oy on kotimainen kasvuyritys, joka kehittää digitalisaatiota hyödyntäviä lääkejakeluratkaisuja sairaaloihin ja hoivakoteihin. Haemme nyt rahoitusta uuden ohjelmistoliiketoiminnan kehittämiseen, konseptointiin ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Kasvavan liiketoimintamme keskiössä on lääkejakelun digitalisointi.

Lääkitysvirheet ovat suuri ongelma kaikkialla maailmassa. Mediclaudon kehittämällä tietojärjestelmällä ja laitteistolla pyritään seuraamaan aukottomasti lääkkeen matkaa apteekista sen oikeaan käyttöpaikkaan, aina potilaalle asti. Liiketoimintamme tavoitteena on tarjota aukoton lääkejakelun prosessi apteekista käyttäjälle (potilaalle), sisältäen sekä ohjelmisto- että laitteistoratkaisut tähän tarpeeseen.

Yhtiö tavoittelee merkittävää osaa lääkejakeluautomaation markkinoista. Yhtiön arvion mukaan lääkehuollon automaatioon liittyvät investoinnit muodostavat kansainvälisesti 1–2 % sairaaloiden uudistamisbudjeteista.

Jatkamme rahoituskierrosta vielä hiljaisena vuoden loppuun. Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan sijoittamisesta Mediclaudoon ota yhteyttä

Jussi Eväsoja
Toimitusjohtaja
jussi.evasoja(at)mediclaudo.com
+358 44 012 6990

Yhtiön liikevaihdon kehitys ja kasvunäkymät

Yhtiöllä on suuri ja kasvava markkinapotentiaali. Olemassa olevat asiakkaat, jo saavutetut avainasiakkuudet sekä kansainvälistyminen luovat hyvän pohjan tulevalle liikevaihtotavoitteelle.

Kahden viimeisen tilikauden aikana yritys on keskittynyt Mediclaudo-ratkaisujen kehittämiseen yhdessä pilot-asiakkaiden kanssa.

Liikevaihto vuonna 2021 oli 36 024,50 euroa, joka on syntynyt Mediclaudo-ratkaisujen pilotoinnista asiakkaiden kanssa. Vuonna 2020 liikevaihto oli 13 710,00 euroa. Tilikauden tulos vuonna 2021 oli 2 110,76 euroa ja vuonna 2020 1 350,63 euroa. Yrityksen tilinpäätöstiedot ovat liitteenä sijoitusportaalissa.

Tässä osakeannissa kerättävän rahoituksen avulla pystymme saattamaan Mediclaudo-ratkaisun proof of concept -vaiheeseen yhdessä asiakkaiden kanssa, minkä jälkeen voidaan siirtyä asiakaspilottien myynnistä valmiiden ratkaisuiden myyntiin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2023 noin 200 000,00 euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2028 mennessä yli 8 100 000,00 euroon.

Lääkejakelumarkkinat kehittyvät ja kasvavat globaalisti merkittävästi tulevina vuosina. Olemme tunnistaneet merkittävää kiinnostusta Mediclaudon lääkejakeluratkaisuihin, ja tavoittelemme nopeaa liikevaihdon kasvua. Merkittävä liikevaihdon kasvu on toteutettavissa skaalattavan Mediclaudo-ohjelmiston avulla, jälleenmyyntikanavia rakentamalla sekä Mediclaudo-ohjelmiston lisensoinnilla.

Osakeannilla kerättävien varojen käyttötarkoitus

Tavoitteenamme on hakea Mediclaudon ratkaisujen kehittämiseen Business Finlandin tuotekehityslainaa. Nyt osakeannissa kerättävää rahoitusta suunnitellaan hyödynnettävän tuotekehityslainan omarahoitusosuutena, jolloin tavoittelemme vähintään rahoituksen kaksinkertaistamista Business Finlandin lainarahoituksella. Mahdollinen lainarahoitus ei vaikuta osakemäärään, vaan sen tarkoitus on mahdollistaa operatiivisen toiminnan voimakas kehittäminen seuraavan 12-18 kuukauden aikana.

Seuraava rahoituskierros on suunnitteilla noin 18 kk päästä, jolloin tulemme hakemaan useamman miljoonan euron kokonaisrahoitusta markkinoille menemiseen, tuotteen lanseeraukseen ja skaalautuvan myynnin kehittämiseen. Tavoitteena on, että yrityksen valuaatio on tuolloin 3-5 kertainen nykyiseen valuaatioon.

Exit-skenaariot

Mahdollisuus toteuttaa exit 5-10 vuoden sisällä on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat merkittäviä. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista. Mahdollisia exit-skenaarioita voivat olla esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle Mediclaudon osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua.

Merkinnän tiedot

Merkintäaika:

02.05.2022–31.08.2022 (jatkuu hiljaisena vuoden 2022 ajan)

Merkintähinta:

6 euroa osakkeelta

Osakelaji:

Mediclaudo Oy:n osake

Osakeannin vähimmäismäärä:

60.000,00 euroa

Osakeannin enimmäismäärä:

300.000,00 euroa

Yhtiön arvostus:

Yhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön
näkemyksen mukaan 1.500.000,00 euroa. Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 1.800.000,00 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla. Yhtiössä ei ole optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia

Tarjottava omistusosuus:

Noin 16,6 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä)

Sijoitustuotteen tyyppi:

Korkeariskinen sijoitus kasvuyhtiön osakkeisiin

Sijoituksen tuottomahdollisuus:

Sijoittajalla on mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.

Liikkeeseenlaskija:

Mediclaudo Oy (”Mediclaudo” tai ”Yhtiö”).

Jälkimarkkina:

Yhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-
osuusjärjestelmään, eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä. Näin ollen toimivaa jälkimarkkinaa ei ole.

Varoitus ja riskit:

Markkinointiliitettä on aina luettava yhdessä liitetietojen kanssa, mukaan lukien yhtiön tilinpäätöstiedot ja taloudelliset tiedot. Sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä näissä dokumenteissa esitettyihin tietoihin kokonaisuutena, sekä omiin yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Yhtiö on kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiö ei anna mitään takuuta sijoituksen kannattavuudesta.

ESITTELYVIDEOT